Priya Patkar President                Email | LinkedIn

Priya Patkar President Email | LinkedIn

Paul Lukac Vice President            Email | LinkedIn

Paul Lukac Vice President Email | LinkedIn

Shreya Pramanick VP of Admissions Email | L inkedin

Shreya Pramanick VP of Admissions Email | Linkedin

Natalie Ferenbach VP of Career Development Email | Linkedin

Natalie Ferenbach VP of Career Development Email | Linkedin

Will Schweitzer VP of Conference       Email | L inkedin

Will Schweitzer VP of Conference Email | Linkedin

Yangzi He VP of Conference          Email | L inkedin

Yangzi He VP of Conference Email | Linkedin

Daniel Morton VP of FEMBA/EMBA/FLEX Email | LinkedIn

Daniel Morton VP of FEMBA/EMBA/FLEX Email | LinkedIn

Mariana Pimenta VP of Finance      Email | Linkedin

Mariana Pimenta VP of Finance Email | Linkedin

Devin Gross VP of External Development Email | L inkedin

Devin Gross VP of External Development Email | Linkedin

Leana Moon VP of External Development Email | Linkedin

Leana Moon VP of External Development Email | Linkedin

Samer Abraham VP of External (Case Competition) Email | Linkedin

Samer Abraham VP of External (Case Competition) Email | Linkedin

Carlton Ruff VP of Marketing and Communication Email | Linkedin

Carlton Ruff VP of Marketing and Communication Email | Linkedin

Ayesha Iyer VP of Membership Engagement Email | L inkedin

Ayesha Iyer VP of Membership Engagement Email | Linkedin

Kyle Cross VP of Operations             Email | LinkedIn

Kyle Cross VP of Operations Email | LinkedIn

Alex Frumkin VP of Partnerships Email | Linkedin

Alex Frumkin VP of Partnerships Email | Linkedin

Jennifer Brewster VP of Strategic Initiatives Email | Linkedin

Jennifer Brewster VP of Strategic Initiatives Email | Linkedin